ประวัติและความเป็นมา

       ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 ก.ค 2547 เป็นองค์กรส่งเสริมด้านศิลปะของเอกชน ดำเนินการในรูปขององค์กรแบบไม่หวังผลประโยชน์ทางการเงิน บริหารและเป็นเจ้าของโดย นายเสริมคุณ คุณาวงค์ อยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปะเพื่อสังคมของ CMO Group และได้รับการสนับสนุนพื้นที่สำนักงานจาก บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ส่วนพื้นที่จัดแสดงประติมากรรมได้รับการสนับสนุนพื้นที่จากบริษัท พีเอ็มเซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนรามอินทรา ซอยนวลจันทร์ กรุงเทพมหานคร อยู่บนเนื้อที่ 4 ไร่ พื้นที่ใช้สอยรวม 4000 ตร.ม เป็นที่เก็บรักษาและจัดแสดงพัฒนาการงานประติมากรรมของไทยตั้งแต่ยุคคลาสสิคไปจนถึงงานร่วมสมัยโดยมีความมุ่งหมายสะท้อนความคิดและมุมมองของศิลปินตั้งแต่ยุคพุทธศิลป์ในพุทธศตวรรษที่ 15 จนถึงยุคปัจจุบัน ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายสำหรับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้รักในศิลปะทั่วไป
       การดำเนินงานของศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ เป็นการทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐบาล และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ โดยมีจัดแสดงให้ชมกว่า 200 ชิ้น และมีคอลเลคชั่นที่สำคัญ คือ คอลเลคชั่นของประติมากรชั้นครู เขียน ยิ้มศิริ, อินสนธิ์ วงสาม,ชำเรือง วิเชียรเขตต์, นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน และ มานพ สุวรรณปิณฑะ นอกจากนี้ ยังมีผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ อาทิ กมล ทัศนาญชลี,ถวัลย์ ดัชนีเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, ปัญญา วิจินธนสาร, จักรพันธุ์ โปษยกฤต, เข็มรัตน์ กองสุข และวิชัย สิทธิรัตน์ ฯลฯ โดยคอลเลคชั่นนี้เป็นไปได้เพราะความเสียสละของศิลปินไทยและการสนับสนุนจากส่วนราชการ โดยศิลปินหลายท่านได้กรุณาขายงานอันทรงคุณค่าให้หลายท่านได้มอบให้เป็นสมบัติของศูนย์ฯ และหลายท่านได้ให้การสนับสนุนโดยการให้คำปรึกษาทางวิชาการ

Collection ที่จัดแสดง

พระพุทธรูป : จัดแสดงพระพุทธรูปตั้งแต่ศิลปะสมัยทวารวดีราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 จนกระทั่งถึงพระพุทธรูปศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 รวมทั้งสิ้น 9 องค์
    

ยุคเหมือนจริง : ประติมากรรมใบหน้าของบุคคลสำคัญต่างๆ

- ยุคศิลปสมัยใหม่ของไทย : ประติมากรที่โดดเด่นในแนวนี้ก็คือ เขียน ยิ้มศิริ ,ชิต เหรียญประชา และสมโภชน์ อุปอินทร์ เป็นต้น

ยุคทองของนามธรรม : ประติมากรคนสำคัญที่อยู่ในกระแสกึ่งนามธรรมหรือนามธรรม ได้แก่ ชำเรือง วิเชียรเขตต์, ชลูด นิ่มเสมอ,นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ,วิชัย สิทธิรัตน์, เข็มรัตน์ กองสุข, ชีวา โกมลมาลัยและ อินสนธ์ วงศ์สาม เป็นต้น


ผลงานสื่อประสม สะท้อนอัตลักษณ์ของศิลปิน